עדכוני לקוחות

דיני מיסים / מרץ 2024

רשות המיסים מעודדת תרומות: תורמים של נכסי הון יהיו זכאים הן לפטור ממס רווחי הון והן לזיכוי בגין התרומה

רשות המיסים פרסמה ביום 21 במרץ, 2024 הודעה במסגרתה היא משנה את עמדתה לגבי שילוב הטבות לתורמים של נכסי הון, כך שהם יהיו זכאים הן לפטור ממס רווחי הון או ממס שבח בגין הנכס הנתרם והן לזיכוי ממס מול הכנסותיהם האחרות בגין שווי הנכס הנתרם. (להלן "מכתב ההנחיה").

כידוע בישראל קיימים מספר מנגנוני מיסוי המיטיבים עם נישום התורם למוסד ציבורי. המנגנון השכיח ביותר הוא זה המעוגן בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961 (להלן: "הפקודה") הקובע לגבי תרומות למוסדות ציבור אשר אושרו לפי סעיף 46 לפקודה, זיכוי ממס בשיעור מסכום התרומה של 35% ליחיד או בשיעור מס החברות לתאגיד. סעיף 46 לפקודה מגביל את גובה הזיכוי שניתן לקבל בגין התרומה ל – 30% מההכנסה החייבת של התורם באותה שנה ולתקרת תרומה של כ -10  מיליון ש"ח. עודף זיכוי על תקרת ההכנסה יכול להיות מנוצל על ידי הנישום גם בשלוש שנות המס הבאות. הזיכוי ניתן הן לגבי תרומה בכסף, והן לגבי תרומה בשווה כסף לפי שווי השוק של התרומה.

מנגנון אחר הוא פטור ממס רווח הון וממס שבח מקרקעין הניתן לגבי תרומות למוסדות ציבור. פטור זה, הקבוע בסעיף 97(א)(4) לפקודה וסעיף 61(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "חוק מסמ"ק") , קובע כי תרומה למוסד ציבורי של נכס הון או של נכס מקרקעין בישראל אשר בשווים גלום רווח לתורם פטורה ממס רווחי הון או ממס שבח, בהתאמה.

פטור זה בשילוב עם הפטורים ממס החלים על מוסדות ציבור, מאפשר לתורמים המחזיקים בנכס שעלה בערכו לתרום את מלוא שווי הנכס (בערכי "ברוטו") לטובת פעילות המוסד הציבורי, וזאת חלף מימוש הנכס ותרומת התמורה לאחר תשלום המס, כך שהתרומה המועברת בפועל למוסד תהיה בערכי "נטו" בלבד.

מכירת הנכס הנתרם על ידי המוסד הציבורי תהא בדרך כלל פטורה ממס בידיו (בכפוף לתנאים לפטור ממס שבח הקבועים בסעיף 61 לחוק מסמ"ק), כך שמלוא שווי הנכס יוכל לשמש את המוסד הציבורי לקידום המטרה הציבורית.

עד לפרסום מכתב ההנחיה, עמדת רשות המיסים הייתה כי לא ניתן להנות משתי ההטבות ביחס לאותה התרומה, וכי בעת תרומת נכס שנדרש לגביו פטור ממס שבח או רווח הון, לא ניתן לקבל גם זיכוי ממס לפי סעיף 46 לפקודה.

במענה למספר פניות בנוגע לבקשות זיכוי ממס של נכסים שתרמו בפטור ממס כאמור, ובהמשך לטענות של מספר גופים, ובין השאר של משרדנו, כי אין בסיס לעמדתה הקודמת של רשות המיסים, פרסמה רשות המיסים את מכתב ההנחיה בו הודיעה על שינוי עמדתה וכי בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 46 לפקודה, סעיף 97(א)(4) לפקודה או סעיף 61(א) לחוק מסמ"ק וכללי הוראות הביצוע 3/2001 מה - 7 בפברואר, 2001  ניתן יהיה לקבל זיכוי ממס גם על תרומת נכס הון שבגינו נדרש פטור ממס רווחי הון או ממס שבח.

משמעויות ההנחיה עמדתה החדשה של רשות המיסים מסירה אי וודאות ותקל על תורמים המעוניינים לתרום נכסי הון, כדוגמת: נדל"ן, מניות, מטבעות קריפטוגרפיים וכיו"ב, לתרום נכסים אלו באופן שיאפשר למוסדות הציבור למצות את מלוא שווים, ללא תשלום מס, לטובת פעילות פילנתרופית תוך שבמקביל התורם נהנה מזיכוי מס על מלוא ערכם של הנכסים הנתרמים אל מול הכנסותיו האחרות.

יצוין כי הפטור ממס רווחי הון אינו חל על כל נכס באשר הוא, אלא רק על נכסים הכפופים למס רווחי הון או למס שבח בלבד. כך למשל הפטור אינו חל על תרומה של מלאי, ותרומה של נכסים אחרים שהכנסה מהם כפופה למס פירותי ולא למס רווחי הון (כגון זכויות מסוימות שהוקצו בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה).

לדעתנו, ההנחיה היא בעלת אופי מבהיר כך שהיא חלה למפרע גם לגבי תרומות נכסים שנעשו בעבר. תורמים של נכסי הון שלא ניצלו את הזיכוי בעבר צריכים לבחון את האפשרות לקבל זיכוי בגין תרומות שכאלה.

יצוין, כי תרומה של נכסים מסוימים מחייבת את המוסד הציבורי המקבל לדעת לממשם באופן שימצה את הערך הגלום בהם. במקרים בהם למוסד הציבורי אין תשתית שכזו מוצע לשקול להסתייע בארגוני סיוע לתורמים )כגון, קש"ת- קרן שיתוף תורמים, מתן- משקיעים בקהילה,  Merit Spread Foundation וכו'( כדי למקסם את התועלת.