עדכוני לקוחות

דיני עבודה / מרץ 2024

עדכון דיני עבודה

צו הרחבה להסכם הקיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני/בנות זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל)

שר העבודה חתם בערב יום 5.3.2024 על צו הרחבה להסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024, שבין נשיאות המגזר העסקי ובין ההסתדרות ("ההסכם הקיבוצי"). צו ההרחבה מרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי על כל העובדים והמעסיקים במשק1, וחל על התקופה שמה-7 באוקטובר 2023 ועד ה-31 בדצמבר 2024 ("תקופת הצו"). להלן עיקרי צו ההרחבה:

 • תוארך תקופת ההגנה מפני פיטורים לחודשיים (במקום חודש כפי שקיים בחוק) לאחר תום שירות המילואים, למי ששירת במילואים במשך 60 ימים או יותר במהלך תקופת הצו.
 • העובדים רשאים לצבור את יתרת ימי החופשה השנתית העומדת לרשותם, גם בלא הסכמת המעסיק, ולצרפה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות, אם במהלך תקופת הצו התקיים אחד או יותר מאלה:
  • המעסיק לא נתן חופשה לעובדו;
  • העובד נעדר בשל שירות מילואים לפחות חמישה ימים רצופים;
  • העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בהתאם להוראות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (כפי שמפורט להלן);
  • העובד הועסק במקום עבודה שניתן לו אישור למפעל חיוני;
  • המעסיק העסיק עובד לפי היתר העסקה לשעות נוספות שניתן בשל מצב החירום.
 • בני ובנות הזוג של משרתי מילואים בשירות פעיל יוכלו להיעדר מעבודתם עד 8 ימים נוספים בתשלום בתקופת הצו. מיכסת ההיעדרות נקבעה כתלות בימי מילואים מצטברים של בן/בת הזוג ובהתאם לכללים המפורטים בצו.
 • בתקופת הצו, זכות בן/בת הזוג של משרת מילואים לשעת היעדרות, תחול גם במקרה בו בן/בת הזוג, כאמור, מועסקים במשרה מלאה, המפוצלת בין מעסיקים שונים, באופן יחסי אצל כל מעסיק.

הארכת תוקפה של הוראת השעה – חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל) – איסור על פיטורי עובדים מפונים, חטופים, נעדרים ובני משפחותיהם עד ליום 1.7.2024

בהמשך לפרסומינו הקודמים בדבר הגנה על עובדים מפיטורים בעת המלחמה, נעדכן, כי ביום 29.2.2024 פורסם צו הגנה על עובדים בשעת חירום, אשר האריך את תקופת ההגנה על פיטורים עד ליום 1.7.2024. נזכיר, כי החוק אוסר על פיטורי עובדים מפונים, חטופים, נעדרים ובני משפחותיהם, בשל היעדרותם מהעבודה או אי ביצוע העבודה בתקופה הקבועה בהוראת השעה ובהתאם לתנאי החוק. כמו כן, החוק חל גם על עובדים, שנעדרו או לא ביצעו את עבודתם, עקב השגחה על ילדיהם, בשל העובדה שמוסד הלימודים סגור או עקב שירותו של בן הזוג או ההורה האחר במילואים.


צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)

בהמשך לפרסומנו הקודם, אנו מביאים לידיעתכם, כי שר העבודה חתם בערב יום 5.3.2024 על צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי "חרבות ברזל" שנחתם בין ההסתדרות הכללית לבין נשיאות המגזר העסקי ביום 11.1.2024. ההסכם עוסק בתשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המלחמה, מיום 7.10.2023 ועד יום 31.10.2023. צו ההרחבה מרחיב את תחולת ההסכם על כל העובדים והמעסיקים במשק2, ותחילתו ביום פרסומו, ואולם תחילתו של הסעיף בעניין עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום הינה חודש ימים מיום התחילה, קרי מיום 6.4.2024, וזאת לצורך הסדרת מתווה התחשבנות שייקבע בין המוסד לביטוח לאומי לבין רשות המיסים.


עדכוני עבודה כלליים

פרסום מחשבון לחישוב ערך שעת עבודה של עובדים בענפי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה 

בהמשך לפרסומן של תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), תשפ"ג-2023, ביום 20.2.2024 פורסם מחשבון באתר האינטרנט של משרד העבודה. המחשבון מיועד לחישוב שכר שעת עבודה של עובדים בענפים שונים, על פי חוק וצווי הרחבה. מטרתו היא למנוע הסכמי הפסד ושמירת זכויותיהם של העובדים, לרבות הבטחת שכר בסיס הולם.

שירות המחשבון מיועד למעסיקים, מזמיני שירות ועובדים, היכולים לבצע חישוב של ערך שעת עבודה, עבור עובדי קבלן בענפים האמורים.


למעט על המעסיקים והעובדים שעליהם חלות הוראות הסכם קיבוצי במגזר הציבורי בדבר ההטבות שלהלן.

למעט על המעסיקים והעובדים שעליהם חלות הוראות הסכם קיבוצי במגזר הציבורי בעניין זה.