עדכוני לקוחות

דיני עבודה / מרץ 2024

העלאת שכר המינימום

  1. תשומת ליבכם כי החל מיום 1.4.2024, שכר המינימום למשרה מלאה יעמוד על 5,880.02 ש"ח (במקום 5,571.75 ש"ח). נציין כי מדובר במנגנון עדכון אוטומטי על פי חוק שכר מינימום, לפיו שכר המינימום יעמוד על 47.5% משכר הממוצע.
  2. בהתאם להנחיות משרד העבודה, ועל סמך הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לקיצור שבוע העבודה משנת 2018, חישוב שכר המינימום השעתי יבוצע על ידי חלוקת שכר המינימום החודשי ב-182 שעות חודשיות. בהתאם לאמור, עם עליית שכר המינימום החודשי ל-5,880 ₪, שכר המינימום השעתי יעמוד על 32.3 ₪.
  3. בנוסף, השכר הקובע לצורך הפרשות סוציאליות לפי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963, יעלה גם הוא ויעמוד על 47,040 ש"ח (במקום 44,574 ש"ח). לפי הוראה זו, כאשר השכר עולה על 47,040 ש"ח בכפוף לאישור משרד הכלכלה, יכולים החברה והעובד להגביל את ההפקדות הסוציאליות לסכום זה. 
הנחיות ודגשים ליישום בעקבות העלאת שכר המינימום:
  • יש לוודא כי החל מיום 1.4.2024 (משכורת חודש אפריל המשולמת עד ל-9 במאי), העובדים מקבלים שכר שאינו נמוך משכר המינימום החדש;
  • יש לוודא שהפרשות עובדים הכפופים לסעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים יעשו על בסיס השכר המינימום המעודכן;
  • יש לוודא מול הנהלת חשבונות כי בתלוש השכר של חודש אפריל 2024 יעודכנו תעריפי שכר המינימום המופיעים בתלוש השכר כנדרש;
  • ככל שקיימות התקשרויות עם קבלנים המספקים לכם שירותי הסעדה, ניקיון, שמירה ואבטחה וכן שירותי כוח אדם, אנא וודאו כי השכר שישולם לעובדי הקבלן אינו נמוך משכר המינימום הנ"ל. זוהי הזדמנות לבחון האם יש צורך לעדכן בהתאמה את התמורה המשולמת לקבלן השירות על מנת שלא יהיה מדובר ב"חוזה הפסד".
  • נזכיר כי כאשר משולם לעובד שכר מינימום והוא השכר הקובע לצורך תשלום דמי מחלה, הפרשות סוציאליות ופיצויי פיטורים, יש לוודא כי המרכיבים הסוציאליים המוענקים לעובד יותאמו לשכר המינימום המעודכן.
  • על פי תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס''ה-2005, מעסיקים מחויבים להציג במקום העבודה, במקום בולט לעין, מודעה ובה מפורטים עיקרי זכויות העובדים לפי חוק שכר מינימום. לפיכך, יש לוודא כי ברשותכם מודעה עדכנית בהתאם להעלאת שכר המינימום. יצוין בהקשר זה, כי מעביד המעסיק פחות משישה­ עובדים רשאי להציג את המודעה באמצעות מסירה לידי עובדיו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון שכר המינימום לפי החוק.